Безперервний стаж роботи

Содержание

§ 5. Безперервний трудовий стаж

Безперервний стаж роботи

Безперервний трудовий стаж – це час трудової діяльності (служби) в одній організації без перерв або в декількох (двох і більше), якщо при переході з одного місця роботи на інше трудовий стаж за діючими правилах не переривався. Умови, характер і місцевість, де виконувалася робота, ролі не грають.

Даний вид трудового стажу має юридичне значення в забезпеченні працюючих громадян одним видом допомоги – посібником з тимчасової непрацездатності. З урахуванням безперервного трудового стажу визначається лише розмір допомоги, але не право на нього, причому навіть не у всіх випадках тимчасової непрацездатності і не для всіх працюючих.

У недалекому минулому, до введення в дію російського пенсійного закону, безперервний трудовий стаж мав юридичне значення в пенсійному забезпеченні: з урахуванням тривалого безперервного трудового стажу до пенсії встановлювалася надбавка (за безперервний трудовий стаж понад 15 років – 10%).

Додання юридичної значимості зазначеного виду трудового стажу – традиція нашої країни з початку 30-х років. В інших країнах розмір допомоги не обумовлюється цим видом трудового стажу, як і іншими його видами. При оновленні законодавства, що регулює забезпечення працюючих громадян цим видом допомоги, безперервний трудовий стаж втратить, мабуть, своє значення, як і в пенсійному забезпеченні.

Безперервний трудовий стаж у пільговому порядку не обчислюється; доводиться він лише документами. У цьому полягає одна з його відмінностей від загального та спеціального трудового стажу.

Правове регулювання обчислення безперервного трудового стажу здійснюється на підставі нормативних правових актів СРСР. Основний з них – Правила обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню, затверджені Постановою Ради Міністрів СРСР від 13 квітня 1973 з наступними змінами та доповненнями.

Правила ці досить складні.

Вони стосуються таких основних питань: які допускаються перерви в роботі при зміні одного місця роботи на інше (звичайний допустимий перерву і більш тривалі допустимі перерви)? коли допустимі перерви збільшуються? в яких випадках звільнення безперервний трудовий стаж вважається перерваним? які види діяльності за певних умов зараховуються в безперервний трудовий стаж? які види діяльності за певних умов не переривають безперервний трудовий стаж, хоча і не зараховуються в нього?

Загальне правило обчислення безперервного трудового стажу при роботі в різних організаціях таке: при переході з однієї роботи на іншу стаж не переривається, якщо перерва не перевищив місяця. Однак якщо працівник звільнений за власним бажанням без поважних причин, то допустимий перерву скорочується до трьох тижнів.

Держкомпраці СРСР і ВЦРПС встановили перелік причин, які є поважними при звільненні за власним бажанням.

Це розірвання трудового договору з ініціативи працівника внаслідок хвороби, що перешкоджає продовженню роботи або проживанню в даній місцевості; необхідність догляду за хворим членом сім'ї або інвалідом I групи; переїзд в іншу місцевість у порядку оргнабора, сільськогосподарського переселення, громадського призову; обрання на виборну посаду; обрання на посаду, заміщає за конкурсом; зарахування до вищого, середня спеціальна чи інший навчальний заклад, в аспірантуру чи клінічну ординатуру і деякі інші причини. Зізнається поважних, зокрема, звільнення за власним бажанням жінок, які мають дітей до 14 років, а також громадян, які мають трьох або більше дітей, які не досягли 16 (учнів – 18) років. На практиці нині поважними причинами звільнення визнається розірвання трудового договору з багатьох інших причин (наприклад, у зв'язку з тим, що на підприємстві затримується виплата заробітку, не підвищується оплата праці у зв'язку із зростанням цін і т. д.). Коротше, враховуються причини, які визнаються поважними з точки зору не лише держави, організації, а й людину, його сім'ї.

У ряді випадків допускається більш тривалий перерва – два, три місяці і т.д. Іноді безперервний трудовий стаж зберігається незалежно від тривалості перерви в роботі.

Так, при вступі на роботу громадян, які працювали на Крайній Півночі, якщо вони звільнилися у зв'язку із закінченням строку трудового договору, внаслідок ліквідації підприємства, скорочення чисельності або штату працівників, перерва може становити до двох місяців; при вступі на роботу громадян, що вивільняються з апарату управління у зв'язку із здійсненням заходів щодо вдосконалення організації управління, – до трьох місяців; при вступі на роботу після звільнення за власним бажанням у зв'язку з переведенням чоловіка на роботу в іншу місцевість, при звільненні у зв'язку з відходом на пенсію по старості стаж не переривається незалежно від тривалості перерви в роботі і т.д. Зберігається безперервний трудовий стаж протягом всього періоду інвалідності.

Як загальне правило (воно стосується всіх випадків звільнення), що допускається перерва в роботі (один місяць, два місяці і т.д.

) збільшується на час, необхідний для проїзду до нового місця проживання, якщо при переході з однієї роботи на іншу змінюється місце проживання.

Збільшується допустимий перерву в роботі і на період тимчасової непрацездатності, що мала місце під час перерви у трудовій діяльності.

При розірванні трудового договору (контракту) з певних обставин безперервний трудовий стаж визнається перерваним навіть за відсутності перерви в роботі. Це наступні обставини звільнення, передбачені ст.

33 КЗпП РФ: за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором (контрактом) або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення (п.

3); за прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4); за появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння (п.

7); за вчинення за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібного) державного або громадського майна, встановленого набрав законної сили вироком суду або постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу (п. 8).

Сюди відносяться також такі підстави звільнення, передбачені ст.

254 КЗпП РФ: одноразове грубе порушення трудових обов'язків керівником підприємства, установи, організації (філії, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу) та його заступниками; вчинення винних дій працівником, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підставу для втрати довіри до нього з боку адміністрації; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи. Крім того, до числа підстав, при звільненні за якими безперервний трудовий стаж не зберігається, відносяться і такі, як вступ в законну силу вироку суду, який засуджує працівника до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи (п. 7 ст. 29 КЗпП РФ); вимога профспілкового органу (не нижче районного) розірвати договір з керівним працівником (ст. 37 КЗпП РФ); вчинення працівником інших винних дій, за які чинним законодавством передбачене звільнення.

Нарешті, продовжує зберігати силу прийняте раніше і що стало абсолютно безглуздим в нинішніх умовах правило про анулювання безперервного трудового стажу у працівника, повторно звільнився за власним бажанням без поважних причин, якщо з дня попереднього звільнення за таким же підставі не минуло 12 місяців (дане правило застосовується до випадків звільнення, що мали місце після 13 грудня 1979 р.).

Крім роботи в безперервний трудовий стаж за певних умов зараховується деяка інша діяльність.

Згідно з Федеральним законом «Про статус військовослужбовців», громадянам, звільненим з військової служби, час військової служби зараховується до безперервного стажу роботи, що враховується при виплаті допомоги по соціальному страхуванню, якщо перерва між днем звільнення з військової служби та днем прийому на роботу (надходження у освітнє установа) не перевищив одного року.

Ветеранам бойових дій на території інших держав, ветеранам, котрі виконували обов'язки військової служби в умовах надзвичайного стану та при збройних конфліктах, а також громадянам, загальна тривалість військової служби яких у пільговому обчисленні становить 25 років і більше, час військової служби включається в безперервний трудовий стаж незалежно від тривалості перерви.

Навчання в училищах і школах професійної освіти, зараховується до цього стажу, якщо перерва між закінченням навчання і надходженням на роботу не перевищив трьох місяців. Час вимушеного прогулу при неправильному звільненні зараховується в безперервний трудовий стаж, якщо працівник відновлений на роботі.

Деякі періоди при відповідних умовах не зараховуються в безперервний трудовий стаж, але не переривають його.

Так, період навчання у вищому, середньому спеціальному навчальному закладі, аспірантурі чи клінічній ординатурі хоча і не зараховується до цього стажу, але й не перериває його, якщо перерва між звільненням від роботи і зарахуванням на навчання не перевищив трьох місяців і перерва між закінченням навчання і надходженням на роботу також не перевищив трьох місяців.

Контрольні питання: 1.

Дайте поняття трудового стажу. 2.

Які існують види трудового стажу? 3.

Які правові наслідки пов'язані з різними видами трудового стажу? 4.

Дайте визначення загального трудового стажу. Яке його значення у сфері соціального забезпечення? 5.

Яка трудова діяльність враховується при визначенні загального трудового стажу? 6.

Які періоди, крім трудової діяльності, включаються до загального трудового стажу? 7.

Чи включається до загального трудового стажу виконання роботи за договорами цивільно-правового характеру? 8.

У якому випадку до трудового стажу зараховується період інвалідності? 9.

Чи зараховується до трудового стажу підприємницька діяльність? 10.

Дайте визначення спеціального трудового стажу, розкрийте його зміст, вкажіть підвиди цього стажу. 11.

Які періоди, крім певної трудової діяльності, зараховуються в спеціальний трудовий стаж? 12.

Що розуміється під страховим стажем і яке його значення і зміст? 13.

Дайте визначення безперервного трудового стажу, вкажіть його значення. 14.

Які основні правила обчислення безперервного трудового стажу?

Источник: http://pravolib.pp.ua/nepreryivnyiy-trudovoy-staj-17740.html

На что влияет непрерывный трудовой стаж и кому он необходим

Безперервний стаж роботи

Термин непрерывный трудовой стаж закрепился в сознании большинства россиян еще со времен существования СССР. Сегодня это понятие утратило свою значимость.

В этой статье вы узнаете, об особенностях непрерывного трудового стажа, и его непосредственном влиянии на размер пенсии.

Что представляет собой непрерывный трудовой стаж

Непрерывный трудовой стаж работника – это период, на протяжении которого он находился в статусе безработного количество дней, не превышающее продолжительности, установленной законом. На данный момент гражданин РФ вправе оставаться безработным от 1-го до 3-х месяцев (все зависит от обстоятельств) с сохранением непрерывного стажа.

Понятие «трудовой стаж» собирательное для трех видов трудового стажа. В праве социального обеспечения выделены такие виды трудового стажа:

 • страховой (общий страховой, специальный страховой) стаж;
 • трудовой (общий трудовой, специальный трудовой, его еще называют выслугой лет) стаж;
 • непрерывный трудовой стаж.

Каждая из указанных разновидностей трудового стажа имеет различные правовые последствия. Отличие непрерывного трудового стажа от специального и общего стажа заключается в его содержании.

В составляющие непрерывного стажа включают только трудовую деятельность.

Исключением из этого правила является включение в непрерывный трудовой стаж времени прохождения срочной военной службы, а также отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет.

На законодательном уровне порядок исчисления общего трудового стажа регулирует Постановление правительства СССР, подписанное 13 апреля 1973 года.

При поступлении на работу после прекращения трудового договора непрерывный трудовой стаж не сохраняется по причине совершения виновных действий, за которые, согласно существующему законодательству, предусмотрено увольнение с работы.

Таковыми действиями считаются неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных причин и однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей.

Течение непрерывного трудового стажа сохраняется при переходе человека с одной работы на другую. Принципиальное условие — этот период должен длиться не дольше 1 месяца.

В особых случаях непрерывный стаж сохраняется и при более длительных перерывах в работе, которые могут занимать от 2 месяцев до 1 года. Значение имеют причины увольнения и срок, на протяжении которого сотрудник должен приступить к своим обязанностям после расторжения трудового договора с прошлым работодателем.

Иногда непрерывный стаж сохраняется независимо от того, как долго длится перерыв в работе. Это правило действует для людей, которые увольняются из-за перевода супруга или супруги в другую местность, для работающих пенсионеров, для родителей несовершеннолетних детей с ВИЧ, при ряде условий — для военных и ветеранов.

Время, на протяжении которого человек получает пособие по безработице, не включается в непрерывный трудовой стаж, хотя и не прерывает его.

В видео рассказывается про подтверждение трудового стажа

Где важен непрерывный трудовой стаж

Непрерывный стаж сейчас играет роль при получении работниками отдельных сфер специальных надбавок и льгот.

В качестве примера можно привести работников медицинских учреждений в северных районах РФ. Надбавку они получают только при наличии необходимого непрерывного трудового стажа.

На льготы в таких случаях могут претендовать работники учреждений, связанных с проведением спасательных работ.

В зависимости от длительности непрерывного трудового стажа в одной организации работник имеет право на различные льготы, если они утверждены коллективным договором.

Влияет ли непрерывный стаж на размер пенсии

Ранее непрерывный трудовой стаж напрямую влиял на размер будущей пенсии. Она начислялась по «принципу солидарности». При наличии непрерывного трудового стажа человек получал надбавки к пенсии, в противном случае он их лишался.

Любопытная информация

Для получения права на пенсию по старости продолжительность трудового стажа для мужчин составляет 25 лет, для женщин — 20 лет. Перечень периодов трудовой и иной общественно полезной деятельности, включаемой в общий трудовой стаж, изложен в п. 3 ст. 30 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

Ситуация изменилась в 2002 г., когда была реализована пенсионная реформа. Теперь количество отработанных лет и размер зарплаты учитываются при расчете пенсии только для тех, кто родился до 1963 г. и прекратил работать до реформы 2002 г. Для всех остальных пенсия начисляется по накопительному принципу. Непрерывность трудового стажа в этом случае не важна.

Что сейчас влияет на пенсию

С 1 января 2002 г. размер будущей пенсии зависит только от страховых взносов, которые работодатель уплачивает в ПФР на своего сотрудника. Все суммы копятся на индивидуальном лицевом счете человека. Их размер определяется уровнем заработной платы работника. По этой причине некоторые работодатели и прибегают к выплате «серых» зарплат.

Подобные взносы отчисляются в ПФР только при условии заключения трудового договора. Такой стаж является страховым — именно он и влияет на размер будущей пенсии. Важное условие: для назначения пенсии человек должен иметь не менее 5 лет страхового стажа, то есть минимум 5 лет работодатели должны уплачивать на него взносы в ПФР.

Есть два способа увеличить размер будущей пенсии. Первый вариант — делать дополнительные взносы на накопительную часть, второй — принять участие в госпрограмме софинансирования будущей пенсии.

Про особенности оформления трудового стажа смотрите в ролике

В каких случаях и кому необходим непрерывный трудовой стаж

Разберемся, на что влияет непрерывный стаж работы после проведения пенсионной реформы. Сейчас он необходим работникам некоторых учреждений для получения надбавки к окладу. Среди них:

 1. Гражданский медперсонал федеральных органов госохраны (Приказ Федеральной службы охраны РФ от 11.12.2008 N 711);

Источник: https://otdelkadrov.online/3965-usloviya-dlya-sohraneniya-nepreryvnogo-trudovogo-stazha-ego-vliyanie-na-razmer-pensii

Когда сохраняется и не сохраняется трудовой непрерывный стаж?

Безперервний стаж роботи

По своей сути понятие «трудовой стаж» является собирательным, так как этим названием определяют разные виды стажа, входящие в суммарную продолжительность периодов трудовой деятельности (сюда также относят и общественно-полезную работу).

Стаж работы иногда требуется разной продолжительности. Например, различают стаж, необходимый для предоставления отпускных дней в текущем году. Или стаж работы на определённом рабочем месте и нахождение на определённой должности.

Но основные его виды — это страховой (общий или специальный), трудовой (общий и специальный), а также непрерывный вид стажа.

Зачем нужен непрерывный стаж?

Такой вид стажа важен для правильного расчёта пособия, выплачиваемого при временной утрате способности продолжать трудовую деятельность, то есть, при оплате больничных листов.

Учитывается период непрерывной трудовой деятельности у одного работодателя либо у нескольких, если при переходе с одного предприятия на другое длительность перерыва не превысила установленные трудовым законодательством значения. А у медицинских работников к такому стажу относят не только рабочий период, но и учебный период вместе с интернатурой.

А с 2007 года понятие «трудовой стаж» заменили формулировкой «страховой стаж», так как страхование — это обязательное условие официального трудоустройства, во время которого работодателем за всех работников отчисляются страховые взносы в Федеральный фонд страхования.

Когда сохраняется непрерывность?

По общим нормам, действующим с сентября 1983 года, непрерывность стажа при уходе с рабочего места по собственному желанию сохранялась в течение 21 дня. Такой расчёт применяется, если трудовой контракт разорван без уважительных причин исключительно по желанию работника.

В общих правилах исчисления стажа заложены также случаи, когда перерыв может занимать более продолжительный период и стаж при этом всё равно засчитывается, как непрерывный.

Перерыв может достигать, но не превышать двух месяцев:

 • При истечении срока действия трудового контракта для лиц, работавших в суровых условиях Крайнего Севера либо в регионах, приравненных к нему по климатическим характеристикам.
 • При освобождении от работы в различных организациях или на предприятиях, расположенных за рубежом.
 • При переезде из других стран лиц, с которыми РФ заключила договоры о социальных гарантиях (обеспечении). Отсчёт ведётся с момента увольнения на прежнем месте работы в другом государстве.

Перерыв может достигать, но не превышать трёх месяцев:

 • При расторжении трудовых контрактов с работниками вследствие ликвидации (закрытия), реорганизации организаций и предприятий, а также сокращении их рабочего штата.
 • При выходе на работу или при поиске нового места работы после длительного периода временной нетрудоспособности, в том числе обусловленной инвалидностью. Период трёхмесячного перерыва в этих случаях отсчитывается с момента восстановления трудоспособности и документальной фиксации данного факта.
 • При увольнении на основании несоответствия должности или в связи с выявленными проблемами со здоровьем, препятствующими дальнейшему нахождению на этом рабочем месте.
 • При сокращении учителей начальных классов в связи с сокращением числа обучающихся в школе детей.
 • При поступлении на работу или учёбу после службы в вооружённых силах РФ, Министерстве внутренних дел, а также органах государственной безопасности. Отсчёт трёхмесячного периода ведётся с момента прекращения службы.

Существуют также льготные категории работников, для которых период перерыва исчисляется по другим принципам.

Например, женщины, уволенные с работы, могут возобновить трудовую деятельность без потери непрерывного стажа при условии выхода на работу до момента достижения их ребёнком определённого возраста:

 • до 14 лет для одиноких матерей (усыновителей или опекунов);
 • до 16 лет для лиц, воспитывающих ребёнка с инвалидностью.

Также стаж будет сохранён независимо от перерыва, если:

Когда непрерывность стажа прерывается?

Также законодательством предусмотрены случаи или условия, когда стаж не может считаться непрерывным и в связи с этим прерывается.

Если с работником расторгнут трудовой контракт по статье, то есть, за злостные нарушения трудовой дисциплины, указанные в постановлении пленума Верховного Суда под номером 2, принятого в марте 2004 года. Сюда относят многократное уклонение от выполнения служебных обязанностей, грубые нарушения дисциплины, утрату доверия руководства и коллектива, аморальное поведение и так далее.

До марта 2004 года к прерыванию стажа приводило также повторное увольнение в течение одного года (по собственному желанию). Но это обстоятельство больше не может автоматически прерывать стаж! Об этом следует помнить всем гражданам, занятым трудовой деятельностью, и требовать от сотрудников кадрового отдела правильного пересчёта стажа, если была допущена подобная ошибка.

Как рассчитать?

Самостоятельно определить период непрерывной трудовой деятельности достаточно сложно, поскольку даже один упущенный день приведёт к ошибкам в расчёте.

Также следует учитывать, что существуют определённые периоды, не являющиеся трудовой деятельностью по своей сути, но также входящие в стаж. Например, это относится к службе в вооружённых силах или органах внутренних дел (согласно ФЗ под номером 255).

Сотрудники кадровой службы при расчётах руководствуются несколькими нормативными положениями:

 • 423-й статьёй ТК;
 • президентским приказом под номером 508;
 • постановлением Совета министров СССР под номером 252, которое часто называют
 • Правилами исчисления трудового стажа.

Чтобы самостоятельно определить непрерывный период работы (достаточно приблизительно в некоторых случаях!), необходимо:

 1. выписать из трудовой книги даты приёма и увольнения по каждому рабочему месту;
 2. затем от дат увольнения вычесть даты последовавшего трудоустройства;
 3. если полученные результаты не превышают трёх недель, период можно учитывать в суммарный непрерывный стаж (при этом исключаются периоды с перерывом больше трёх недель).

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/trudovoe/kodeks/stazh/nepreryvnyj.html

На что влияет перерыв в трудовом стаже?

Безперервний стаж роботи

В годы существования, казалось, теперь уже такого далекого СССР, люди беспокоились о непрерывности трудового стажа, ведь она играла важную роль в расчете пенсия гражданина страны.

Зависел от этого и размер пособий, которые могли получать работающие граТаким образом, удалось выяснить, что, несмотря на то, что такой важности, как в СССР, данный фактор не играет, но все равно является одним из тех обстоятельств, которые важны для расчета пособий или для получения необходимой должности.

Что же это вообще такое?

Для начала определим суть понятия. Это периоды после факта увольнения, которые не должны превышать промежутка, что предусмотрен законодательством в некоторых случаях расторжения трудового контракта с работодателями.

После того, как был принят ФЗ № 225 «Об ОСС» на случай временной нетрудоспособности, что связана с рождением ребенка, в проведении выплат будут учитываться лишь периоды, за которые вносились взносы в ФСС. Ранее принимались нормы касательно непрерывного трудового стажа, которые противоречили Конституции РФ касательно свободы труда. Итогом стала отмена данных норм.

Когда же стаж прерывается?

На текущий момент времени государство уже не так строго следит за тем, чтобы соблюдались сроки трудоустройства после того, как человек был уволен. Данный фактор перестал влиять и на общий размер пенсии.

Фактически, в расчет обычно берут непрерывный стаж в период до месяца в случае смене работы. Тем не менее, может возникнуть необходимость в том, чтобы доказать непрерывность стажа при устройстве гражданина на конкретное место работы. Обычно это надо для того, чтобы получить статус судьи, для получения адвокатской аккредитации и при получении прочих преимуществ.

Обычно непрерывность стажа может оказать влияние на получение достойного места и должности по контракту. Как уже было сказано, непрерывным стаж считается, если человек нашел новое место работы после увольнения с предыдущей компании.

Это правило характерно для сотрудников, занятых на предприятиях любых форм собственности. Здесь нет разделения.

Если человек работал в государственной организации, а потом ушел в частную, находясь при этом в поиске работы меньше месяца, то не имеет значения, что формы собственности компаний совершенно разные.

Исключение будет действовать для нескольких категорий граждан:

 1. В случае прекращения деятельности при окончании срока договора в организациях, что расположены на Крайнем севере, а также в местности, что приравнена к нему;
 2. В случае официального устройства в другом государстве при прекращении договора с работодателем;
 3. В случае, когда человек работает в государстве, с которым у РФ имеются заключенные договоры по вопросу социального обеспечения.

Срок в три месяца будет засчитываться в трудовой стаж в случае следующих увольнений:

 1. Если штат сокращен в результате ликвидации предприятия, либо в случае его организации в любом виде, например, в виде объединения или присоединения;
 2. Если нет возможности на то, чтобы занимать должность, равнозначную той, что гражданин занимал на последнем месте работы в результате ухудшения его здоровья, либо по причине наступления частичной недееспособности. Разумеется, все эти факты должны быть подтверждены соответствующими медицинскими документами;
 3. При переводе супруг(а) в иную местность с целью исполнения своих служебных обязанностей.

Восстановление непрерывности стажа возможно согласно распоряжению профсоюза районного, либо регионального уровня. При этом в виде перерыва не будет учитываться время переселения в иной населенный пункт для супруга (и), а также иных совершеннолетних членов семьи сотрудника.

Нужен ли вообще непрерывный стаж и влияет ли он на что-то?

Да, без сомнения. Речь идет о следующих факторах:

 1. О пособии, которое сотрудник будет получать в случае временной нетрудоспособности. Если было отработано менее 5 лет, то оплата будет производиться в размере 60% от оклада, если срок отработки составляет 5-8 лет, то размер пособия составит 8-% оклада, если же 8 лет и более, то по больничному листу можно получать до 100% оклада;
 2. О возможности занятия новой должности. Часто работодателям нужен сотрудник, который обладает многими профессиональными навыками, а в случае длительного простоя, он попросту их теряет. Поэтому предпочтение и отдается тем кандидатам, стаж которых не был прерван на длительный промежуток.

Источник: https://trudinsp.ru/pereryv-v-trudovom-stazhe.html

Для чего нужен непрерывный трудовой стаж, какое значение придается ему в настоящее время

Безперервний стаж роботи

Найм Труда > Трудовые отношения > Для чего нужен непрерывный трудовой стаж, какова его роль в начислении пенсии и пособий

Как бы грустно ни звучало, но работа занимает бо́льшую часть жизни человека. Существует негласная установка, что нужно получить образование, найти профессию по душе и работать до выхода на пенсию.

У людей старшего поколения существует особое отношение к непрерывному стажу работы. По их мнению, это показатель профессионализма и преданности своему делу, который в дальнейшем обеспечит относительно небедную старость.

У современного поколения нечасто встречается такая преданность профессии, а благодаря пенсионным и социальным реформам вовсе нет понимания значимости трудового стажа. Чтобы правильно расставить акценты, полезно понять, для чего нужен непрерывный трудовой стаж. 

В советский период постоянная работа являлась гарантией получения повышенной пенсии и дополнительных льгот за выслугу лет. А также от продолжительности стажа зависели начисления социальных пособий, например, оплата по больничному листу. Поэтому у людей старшего поколения до сих пор сохранилось понятие и значение долгосрочной работы.

Но какое значение непрерывный стаж имеет сейчас? Во-первых, изменились правила оплаты листа нетрудоспособности. В основе лежит вовсе не период работы, а доход сотрудника за предыдущие два календарных года.

Во-вторых, расчет пенсии имеет непростую формулу, в которой также стаж работы учитывается далеко не в первую очередь. В-третьих, различные надбавки за выслугу лет сейчас сохранились в основном в государственных и муниципальных организациях. В некоторых коммерческих организациях это носит вид дополнительной мотивации сотрудника на долговременное сотрудничество.

В настоящее время чаще встречается термин «страховой стаж», т. е. время, в течение которого на личный страховой счет работника выплачивались налоги и страховые взносы от организаций, где он работал. Конечно, прямая зависимость есть: чем дольше времени работать, тем выше стаж и, соответственно, больше страховых взносов произведено.

Таким образом, термины «страховой стаж» и «непрерывный стаж» можно считать тождественными, но есть несколько отличий.

Страховой стаж можно получить только у официального работодателя, который перечисляет все положенные выплаты. В страховой стаж входят все периоды работы, зафиксированные документально не только в трудовой книжке. Например, срочные договоры, не отраженные в книжке, также нужно учитывать для подсчета стажа (если по ним были страховые выплаты).

Страховой стаж не прерывается, даже если человек официально или вовсе не работал. Учитываются только взносы, а с какой периодичностью они были сделаны, не имеет значения. Для непрерывного стажа нужно было трудиться постоянно, перерыв более трех месяцев означал фактически обнуление накопленных лет.

В Трудовом кодексе также нет информации о непрерывном стаже, его подсчете и значении, в отличие от страхового.

Нельзя сказать, что непрерывный стаж перестал существовать. Его можно считать как показатель работоспособности, постоянства и надежности человека. Всегда сомнительно видеть зрелого специалиста с пустой трудовой книжкой, для многих работодателей это вызывает подозрения в ненадежности сотрудника и поводом для отказа в рабочем месте.

Для подтверждения своих доходов, в том числе страховых взносов, требуются справки с предыдущего места работы. Поэтому чем чаще, менялись места работы, тем больше справок нужно собирать, что не всегда удобно.

А при отсутствии документов, пособия выплачиваются значительно ниже, чем могли бы быть. Поэтому трудовая биография должна быть полноценной и официальной. Кто знает, какие еще реформы социально-экономической сферы будут проведены и как это отразится на трудовой жизни граждан. Вполне не исключено, что значение долгих трудовых отношений будет возобновлено.

Юридическое значение

Понятие «стаж работы» имеет собирательное значение, поэтому следует разделять терминологию.

Юристы выделяют три вида стажа:

 1. Страховой стаж – период, когда на человека выплачиваются страховые взносы.
 2. Общий трудовой стаж – фактическое значение, сколько лет отработал человек в своей жизни без учета перерывов в работе.
 3. Непрерывный трудовой стаж показывает, сколько лет отработано без перерывов менее одного месяца (в исключительных случаях три месяца) 

Роль каждого стажа различная. Например, не имеет значения общий трудовой стаж, если человек долгое время работал неофициально, так как размер его дохода фактически нигде не учитывался, и страховых выплат не было. Поэтому это никак не повлияет на увеличение социальных выплат и пособий. 

Для чего нужен непрерывный трудовой стаж

Сейчас имеет значение страховой стаж, поэтому в законодательных документах сложно определить истинную роль непрерывной работы. Однако, в некоторых ситуациях значение имеет именно непрерывный стаж:

 • полноценный расчет пособия по временной нетрудоспособности;
 • расчет пособия по временной безработице;
 • определение возможности дать человеку дополнительное образование, повышение квалификации;
 • расчет пенсии;
 • надбавка к заработной плате, особенно важно для государственных служащих или работников муниципальной сферы;
 • получение дополнительных льгот, если они закреплены на федеральном или региональном уровне;
 • льготный выход на пенсию по выслуге лет в закрепленных законом профессиях.

Хотя в трудовом кодексе сейчас не найти определение непрерывного стажа, его роль сохранилась и так или иначе вносит свою лепту в получении социальных гарантий и компенсаций.

Влияет ли непрерывный стаж на больничный

Хотя термин «непрерывный стаж» фактически не существует, это не значит, что он перестал иметь значение. Например, для получения пособия по больничным листам важен общий период работы:

 • при стаже менее 5 лет размер больничного составит 60% от зарплаты;
 • от 5 до 8 лет – 80%;
 • более 8 лет – 100%.

Расчет пособия по временной нетрудоспособности имеет следующие показатели:

 • средний доход работника за два календарных года до наступления заболевания;
 • среднедневная зарплата (рассчитывается из предыдущего значения);
 • общий стаж работы, который зафиксирован в трудовой книжке и договорам, не внесенными в книжку.

При этом с каждого места работы были перечислены страховые взносы на сотрудника. 

Таким образом, формула для расчета компенсации за больничный лист выглядит так:

Пособие за БЛ = (доход за 2 года : 730 дней за 2 года) х % стажа.

Следует хорошо подумать, прежде чем принимать решения о «черном» заработке, постоянной смене места работы и пренебрегать записями в трудовой книжке. От этого зависит более полноценный расчет пособия по нетрудоспособности.

На что влияет непрерывный стаж в 2018 г

В связи с многочисленными реформами в социальной сфере (пенсионная реформа, изменение способы оплаты листов нетрудоспособности), значение непрерывного стажа поменялось. Любое пособие, государственные выплаты (пенсии) зависят от накопленного страхового стажа.

Однако роль выслуги лет остается актуальной. Выслугу лет можно назвать непрерывным стажем. Это период, когда человек отработал несколько лет в конкретной профессиональной сфере без перерывов.

Льготная пенсия по выслуге положена не всем трудящимся. В первую очередь это связано со спецификой работы, ее опасностью, эмоциональной и физической напряженностью. Благодаря этому люди получают дополнительную компенсацию от государства.

К закрепленным сферам деятельности, которым положен выход на пенсию досрочно общепринятым возрастам, относятся: 

 • государственные и муниципальные служащие, в том числе служащие внутренних органов (не все, есть исключения), выслуга должна быть минимум 15 лет;
 • работники горнодобывающей промышленности и подземных работ, выслуга 25 лет;
 • некоторые виды работы на вредном производстве, достаточно отработать 25 лет;
 • трудящиеся на аварийно-спасательных работах (не все категории), стаж минимум 15 лет, у пожарных – 25 лет;
 • работники в сфере образования должны иметь отработать от 15 лет;
 • работники культуры и просвещения в зависимости от должности и специфики работы должны накопить минимальный стаж 15-30 лет;
 • медицинские работники всех категорий и квалификации. Для городских специалистов – 30 лет, для сельской местности – 25 лет;
 • работники морского и речного флота и рыбной промышленности. Женщинам положена досрочная пенсия после 50 лет, а мужчинам после 55 лет;
 • военнослужащим положена пенсия после 20 лет непрерывной службы.

Это закрепленный законом список профессий, в которых льготная пенсия начисляется в первую очередь по непрерывному стажу. Возможны исключения накопления чуть меньшего времени работы, если сотрудник по объективным причинам перестал работать, например, сокращение или ликвидация организации.

В таком случае оформляется досрочная пенсия. Важно учитывать, что это рассматривается индивидуально по дополнительным ходатайствам.

Сколько дней стаж считается непрерывным

Из названия следует, что непрерывный стаж должен быть постоянным. Законом определены временные рамки, когда он остается непрерывным. Отдельно нужно отметить, что воинская служба и декретный отпуск входят в непрерывный стаж, а вот некоторые события могут его испортить: 

 1. Минимальный срок безработного периода должен быть не более одного месяца при увольнении собственному желанию и до трех месяцев в случае сокращения или ликвидации организации. 
 2. Отсутствие работы до года в определенных условиях: если необходим уход за несовершеннолетним ребенком с ВИЧ, при переводе супруга в другую местность, работающим пенсионерам, иногда для военных и ветеранов.
 3. Прекращение при увольнении работника по виновным действиям, например, прогулы, пьянство, хищение, мошенничество.

Для избежания спорных вопросов в подсчете стажа следует заранее позаботиться о новом месте работы при ее смене, так как поиск может затянуться. А также стоит обращать внимание, как вносятся записи в трудовую книжку. Дело в том, что существуют утвержденные правила ведения трудовых книжек и некорректно сделанные записи могут быть не засчитаны в общий стаж. 

Как рассчитать по трудовой книжке — что может повлиять на размер пенсии

Обычно для подсчета трудового стажа используется трудовая книжка. Именно в ней должны отражаться все места работы человека, и она должна быть единственной. Подсчитывается он простым сложением периодов работы (с момента приема до увольнения с каждого места). 

Не так давно именно непрерывный стаж давал возможность получить неплохую пенсию по старости. Расчет был прост – чем больше отработал, тем больше заработал, плюс учитывался продолжительный период работы на одном месте, что позволяло получать различные дотации.

Однако в 2002 году произошла пенсионная реформа, из-за которой период работы практически не имеет значения. Основой для пенсии являются страховые взносы и накопительная система.

В настоящее время основой будущей пенсии являются страховые взносы от работодателя. Их размер прямо пропорционально зависит от уровня заработной платы по градациям. При этом минимальный срок должен составлять 5 лет. А благодаря недавней реформе каждый год увеличивается срок минимального стажа.

В связи с этим нередко нечестные работодатели придумывают различные схемы, чтобы как можно меньше производить отчислений своим работникам, так как это влияет на прибыль их компании. Стоит на это обращать внимание при трудоустройстве.

Увеличить размер пенсии можно самостоятельно тремя способами:

 1. Работать только в «белых» организациях, в которых производят все положенные отчисления на работников.
 2. Самостоятельно вносить накопления на пенсию.
 3. Участвовать в различных государственных и негосударственных программах по увеличению пенсионных накоплений.

Предложенные способы увеличения размера пенсии можно использовать как все вместе, так и выбрать наиболее удобный.

Реформа пенсионной системы одна из самых продолжительных и часто меняющихся, поэтому сложно сказать, что будет учитываться в ближайшем будущем. Но точно можно предположить, что роль труда и его продолжительности сохранится.

Непрерывный трудовой стаж, несмотря на многочисленные изменения его подсчета и значения все равно имеет не последнее значение.

Пусть он называется иначе и зависит от денежных выплат по страховым взносам и не столь важен для получения пособий и компенсаций. В любом случае это определенная подушка безопасности и вклад в свое будущее. Перемены будут всегда, поэтому стоит учитывать множество факторов, чтобы быть к ним максимально готовым.

О надбавке к пенсии за 40 лет трудового стажа в 2018 году рассказано в этом ролике:

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Источник: https://naimtruda.com/otnoshen/dlya-chego-nuzhen-nepreryvnyj-trudovoj-stazh.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.